Uvjeti najma plovila

 

1. UVODNA NAPOMENA

Kupnjom jednog od aranžmana, sa agencijom NIK zasnivate ugovorni odnos. Sve što je u našem programu objavljeno, za nas i za Vas predstavlja pravnu obvezu i ćini sastavni dio Ugovora. Jedino su ovi uvjeti temelj za rješavanje eventualnih nastalih sporova između nas. Stoga vas molimo pažljivo ih pročitajte.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Rezervirati plovilo možete e-mailom, telefonom, faxom ili direktno. Iznajmljena plovila s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog plaćanja (50% kod rezervacije, a ostatak najkasnije 4 tjedna prije početka najma). Korisnik je obvezan dostaviti najmodavcu popis s imenima i adresom članova posade 4 tjedna prije početka najma.

3. NAJAMNINA

Najamnina sadrži naknadu za plovilo opremljeno po službenom cjeniku i inventarnoj listi NCP-Chartera. U najamninu nisu ukljuceni ostali troškovi kao npr. hrana, gorivo ili vez u marinama. Plovilo se predaje korisniku s punim rezervoarom vode i goriva, u ispravnom i cistom stanju, te ga istog treba i vratiti.

4. ODUSTAJANJE OD NAJMA

Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne može započeti sa najmom plovila, slobodan je pronaći osobu koja preuzima njegova prava i obveze uz pristanak najmodavca. Ukoliko korisnik ne pronađe zamjenu najmodavac zadržava: 30% najamnine za odustanak od 2 mjeseca prije pocetka najma, 50% najamnine za odustanak do 3 tjedna prije pocetka najma, 100% najamnine za odustanak do 2 tjedna prije pocetka najma.

5. KAUCIJA

Pri prijemu plovila polaže se kaucija (iznos je naveden u cjeniku za svako plovilo) u gotovini ili kreditnom karticom. Kaucija se u potpunosti vraća nakon check out-a plovila u ugovorenom mjestu i vremenu, s pripadajućom opremom te ako na plovilu nema oštecenja.

6. OSIGURANJE

Svako plovilo ima kasko i obavezno osiguranje za putnike. Ukoliko je plovilo ošteceno, korisnik je obavezan snositi troškove popravka do visine iznosa kaucije. Troškove popravka koji prelaze iznos kaucije snosi osiguravajuće društvo. U slućaju grubog nemara ili u slućaju neprijavljenih šteta, korisnik snosi sve troškove. Osobno vlasništvo skippera i članova posade nije osigurano pa se preporućuje osiguranje u osobnom aranžmanu.

7. PRIMOPREDAJA PLOVILA
check in : SUBOTA od 18.00 h
check out: SUBOTA do 9.00 h

Predavat će se samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u ispravnom stanju, a isto takvo stanje obvezno je i kod povratka broda. Prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji najmodavcu kod check in-a plovila nisu mogli biti poznati kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, korisniku ne daje pravo da umanji cijenu najma. Ako daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguća ili je prekoračenje termina neizbježno, mora se zbog dobivanja uputa nazvati voditelja baze. Kod prekoračenja termina zbog lošeg vremena, korisnik snosi sve troškove koji iz toga proizlaze za zajmodavca. Stoga se savjetuje sigurno planiranje rute. Korisnik se obvezuje vratiti plovilo na ugovoreno mjesto i vrijeme. Ukoliko zakasni sa vračanjem plovila, korisnik jamči da ce za svako zakašnjenje do 3 sata platit iznos dnevnog najma, a za svako zakašnjenje preko 3 sata platiti trostruku dnevnu najamninu s dodatkom troškova koji su nastali za najmodavca zbog zakašnjelog vračanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano samo u slućaju više sile, o ćemu korisnik mora odmah obavijestiti najmodavca.

8. OBVEZE NAJMODAVCA

Najmodavac se obvezuje da će plovilo predati na ugovorenom mjestu i vremenu u ispravnom stanju. U slućaju da najmodavac nije u stanju rezervirano plovilo staviti na raspolaganje, može pripremiti drugo, u najmanju ruku istovjetno ili bolje plovilo za cijenu ugovorenog broda ili manji brod uz povrat razlike u cijeni, uključujući i eventualnu naknadu za smještaj za vrijeme ćekanja plovila, a do visine iznosa ugovorene cijene broda za isto razdoblje. Ukoliko klijentu nakon 24 sata nije ponuđeno odgovarajuće plovilo, klijent može otkazati ugovor o najmu plovila prilikom čega najmodavac vraća uplačeni iznos u cijelosti. Bilo koje drugo pravo na odštetu je isključeno.

9. OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Korisnicima plovila se napominje da s njim postupaju pažljivo i da se drže svih propisa. Korisnik mora posjedovati odgovarajuću dozvolu za upravljanje plovilom. Ako najmodavac dođe do zaključka da voditelj plovila ne raspolaže potrebnim znanjem i vještinom imati će mogučnost da uz najam skippera pribavi potrebito znanje ili će mu voditelj baze dodijeliti skippera za cijeli ugovoreni najam uz nadoplatu korisnika. Ako korisnik ne želi sam obavljati funkciju voditelja plovila, prije početka najma imenovat će voditelja. Taj je onda suodgovoran u odnosu prema najmodavcu. Za sve posljedice u svezi prepuštanja vođenja plovila neovlaštenim osobama odgovara korisnik. Korisnik se obvezuje da neće dati plovilo u podnajam, niti posuditi drugoj osobi, niti koristiti u komercijalne svrhe ili za profesionalni ribolov. Obavezuje se da će noću voziti samo po sigurnom vremenu, da neće ploviti izvan teritorijalnih voda republike Hrvatske te da će poštovati carinske i ostale propise. Korisnik se obvezuje korektno voditi brodski dnevnik te brižljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom. Korisnik je obvezan svakodnevno provjeravati razinu ulja i vode u motoru. Štete nastale uslijed nedostatka ulja i vode u motoru nisu osigurane i korisnik ih snosi na vlastiti trošak. Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja drugih brodova u njima, slučaj treba prijaviti nadležnoj Lučkoj kapetaniji i napraviti protokol (potpisan od obje strane) za osiguravajuće društvo. Isto tako o svemu treba obavijestiti najmodavca. Ukoliko korisnik ne izvrši obveze po navedenim uputama, teretiti će ga se za nastalu štetu. Korisnik potpisom check-in liste potvrđuje primitak plovila u stanju evidentiranom check- in listom, kako nadvodnog tako i podvodnog dijela plovila.

10. REKLAMACIJE

Najmodavac uzima u obzir samo one reklamacije koje su podnesene u pismenom obliku i to prilikom vraćanja plovila te potpisane od strane korisnika i najmodavca.

11. NADLEŽNOSTI

U slučaju nesporazuma ili spora težit ce se mirnom rješenju. Ukoliko se isto ne riješi na navedeni način, za isto je nadležan sud prema sjedištu najmodavca.
 

Smještaj:

Putovanja:       

NIK info:

         Copyright © 2000. - 2018. NIK tourist agency
          NIK tourist agency je član IATA,UHPA, ASTA

IATA, UHPA, ASTA logo IATA UHPA ASTA

developed by Lemax